Utviklingsplaner og store utviklings- og byggeprosjekter

Store utviklings- og byggeprosjekter

Nytt sykehus i Drammen

Forplass Drammen
Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Det skal etableres stråleterapi og ha integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det nye sykehuset skal ligge på Brakerøya og erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.


Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus med klar profil: Et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres et nytt bygg for regional sikkerhetsavdeling.

Hovedinngang Radium

Aker Gaustad

RSA


 I Tønsbergprosjektet skal Sykehuset i Vestfold erstatte gamle og uhensiktsmessige bygninger for somatikk og sykehuspsykiatri. Utbyggingen skal være ferdig i mars 2021. Kostnadsrammen er om lag 2,7 milliarder kroner.


Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus

Det planlegges nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF. Nybygget skal samle akuttpsykiatri og døgn-sengeposter for behandling av pasienter med psykisk sykdom. Det skal ligge på Eg i Kristiansand, og har en kostnadsramme på 780 millioner kroner.Se også:

Nytt psykiatribygg i Kristiansand

Nytt bygg for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus

Styret for Helse Sør-Øst RHF har godkjent at planleggingen av nytt bygg for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus videreføres til konseptfase. Utbyggingen skal gjennomføres etappevis og vil på sikt innebære samling av sykehusfunksjonene innen psykisk helsevern på Nordbyhagen.

Se også:

Styresak 054-2018 Utbygging psykiatri ved Akershus universitetssykehus videreføres til konseptfase


Utbygging ved Sykehuset Telemark Skien

Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at planleggingen for utbygging innenfor somatikk Skien skal videreføres til konseptfase. Dette inkluderer også investering i en stråleterapienhet, som følge av den planlagte opptrappingen og desentraliseringen av stråleterapi i Helse Sør-Øst.

Se også:

Styresak 055-2018 Utbygging somatikk ved Sykehuset Telemark Skien videreføres til konseptfase

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet

Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt et fremtidig målbilde for Sykehuset Innlandet. Dette målbildet innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, ved Mjøsbrua. I tillegg skal det være et lokalsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et akuttsykehus og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Helse Sør-Øst RHF skal konkretisere virksomhetsinnholdet for det fremtidige målbildet for Sykehuset Innlandet, inkludert videreutvikling av prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra. Resultatet av dette arbeidet skal presenteres for styret,  i løpet av november 2020. Konseptfasen kan starte i 2021, forutsatt at Sykehuset Innlandet HF har en bærekraftig økonomi.

Se også:

Styresak 002-2019 Målbilde for Sykehuset Innlandet HF Informasjonssideom fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet (www.sykehuset-innlandet.no) Prosjektmandat – Målbildet for Sykehuset Innlandet HF – konkretisering av virksomhetsinnholdKravspesifikasjon for samfunnsanalyse


 

Utviklingsplaner

For å møte framtidens utfordringer og skape pasientens helsetjeneste skal alle helseforetak ha utviklingsplaner. En slik plan skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene. Det er gitt nasjonale og regionale føringer for dette arbeidet. Helse Sør-Øst RHF utarbeider en samlet plan for vår region i 2018.

Nasjonale, regionale og lokale utviklingsplaner


 

Fant du det du lette etter?