Byggeplass

Utviklingsplaner og store utviklings- og byggeprosjekter

Store utviklings- og byggeprosjekter

 

I Tønsbergprosjektet skal Sykehuset i Vestfold erstatte gamle og uhensiktsmessige bygninger for somatikk og sykehuspsykiatri. Utbyggingen skal være ferdig i mars 2021. Kostnadsrammen er om lag 2,7 milliarder kroner.

 

Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus

 

Det planlegges nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF. Nybygget skal samle akuttpsykiatri og døgn-sengeposter for behandling av pasienter med psykisk sykdom. Det skal ligge på Eg i Kristiansand, og har en kostnadsramme på 898 millioner kroner.Se også:

 

Nytt bygg for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus

 

Styret for Helse Sør-Øst RHF har godkjent at planleggingen av nytt bygg for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus videreføres til konseptfase. Utbyggingen skal gjennomføres etappevis og vil på sikt innebære samling av sykehusfunksjonene innen psykisk helsevern på Nordbyhagen.

Se også:

Styresak 054-2018 Utbygging psykiatri ved Akershus universitetssykehus videreføres til konseptfase Konseptrapport KSK-rapport

 

Utbygging ved Sykehuset Telemark Skien

Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at planleggingen for utbygging innenfor somatikk Skien skal videreføres til konseptfase. Dette inkluderer også investering i en stråleterapienhet, som følge av den planlagte opptrappingen og desentraliseringen av stråleterapi i Helse Sør-Øst.

Se også:

Styresak 055-2018 Utbygging somatikk ved Sykehuset Telemark Skien videreføres til konseptfase Konseptrapport KSK-rapport

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet

Det vedtatte målbildet for Sykehuset Innlandet innebærer at helseforetaket skal videreutvikles med en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset. Videre skal det være et akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus, i form av ett akuttsykehus og ett elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles.

I 2019 og 2020 har Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF utredet framtidig sykehusstruktur i Innlandet. Arbeidet er gjort i to faser. I første fase ble virksomhetsinnholdet konkretisert, mens prosjektet i fase to har konkretisert bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet.  Som del av fase to har Cowi og Vista Analyse på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF gjennomført en samfunnsanalyse. Prosjektrapportene og samfunnsanalysen er tilgjengelig under.

Det tas sikte på at saken kan behandles i styrene i Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF i starten av 2021. Målet er at konseptfasen kan starte i 2021, forutsatt at Sykehuset Innlandet HF har en bærekraftig økonomi.
  

Sentrale dokumenter

Prosjektrapport fase 2 - konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet HF 08.12.20 (PDF) Samfunnsanalyse sykehusstruktur Innlandet fra Cowi og Vista Analyse – sammenstilling 04.12.20 (PDF) Prosjektmandat fase 2 – videreutvikling Sykehuset Innlandet 11.02.20 (PDF) Prosjektrapport fase 1 – konkretisering av virksomhetsinnhold 29.1.2020 (PDF)  Prosjektmandat fase 1 – konkretisering av virksomhetsinnhold 22.05.19 (PDF) Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF 08.03.19 (regjeringen.no)

Kravspesifikasjon for samfunnsanalyse – sykehusstruktur Sykehuset Innlandet HF

Aktuelle styresaker

Fra styresak 004-2021 Driftsorienteringer fra administrerende direktør, kap. 2: Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – virksomhetsinnhold og lokalisering. (15.01.2021)

Fra styresak 012-2020 Driftsorienteringer fra administrerende direktør: Virksomhetsinnhold i nytt målbilde for Sykehuset Innlandet HF

005-2019 Saksframlegg – Målbilde for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF (31.1.2019)

           

Aktualitetssaker

Høring om videreutvikling av Sykehuset Innlandethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/horing-om-videreutvikling-av-sykehuset-innlandetHøring om videreutvikling av Sykehuset InnlandetI styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 15. januar, ble styret orientert om arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF og møter som skal avholdes med kommunene i Innlandet. Styret vedtok at det skal gjennomføres en kort høring av ny sy...<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Framtidig%20målbilde%20SI.jpg" style="BORDER:0px solid;" />15.01.2021 17:13:13
Inviterer til dialog og innspill om ny sykehusstruktur i Innlandethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/inviterer-til-dialog-og-innspill-om-ny-sykehusstruktur-i-innlandetInviterer til dialog og innspill om ny sykehusstruktur i InnlandetHelse Sør-Øst RHF og Sykehuset Innlandet HF ønsker videre dialog med kommunene i Innlandet om videreutviklingen av sykehusene i fylket. Det er nå sendt invitasjon til alle ordførerne til møter i slutten av januar.<img alt="" src="/PublishingImages/HF/Logoer/Sykehuset-innlandet.jpg" style="BORDER:0px solid;" />07.01.2021 09:52:44
Anbefaler ny sykehusstruktur i Innlandethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/anbefaler-ny-sykehusstruktur-i-innlandetAnbefaler ny sykehusstruktur i InnlandetHelse Sør-Øst RHF har i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF gjennomført en prosjektutredning av den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet. Prosjektgruppen anbefaler en fordeling av virksomheten mellom det nye Mjøssykehuset, et akuttsyke...<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Sykehuset-Innlandet-web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />11.12.2020 14:00:00
Møter med kommunene – viktig dialoghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/moter-med-kommunene-viktig-dialogMøter med kommunene – viktig dialogGod dialog med kommunene i Innlandet er viktig i arbeidet med å avklare hvordan sykehustilbudet skal utvikles videre. Torsdag 15.10 deltok styreleder i Helse Sør-Øst RHF Svein Gjedrem og administrerende direktør Cathrine M. Lofthus på høstm...<img alt="Svein Gjedrem og Cathrine Lofthus på scenen på høstmøtet for KS Innlandet" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Innlandet.jpg" style="BORDER:0px solid;" />20.10.2020 08:38:13
Gjennomfører samfunnsanalyse for ny sykehusstruktur i Innlandethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/gjennomforer-samfunnsanalyse-for-ny-sykehusstruktur-i-innlandetGjennomfører samfunnsanalyse for ny sykehusstruktur i InnlandetDet er viktig å kartlegge direkte og indirekte ringvirkninger av ulike lokaliseringsløsninger for sykehus i Innlandet. Konsulentselskapet COWI har sammen med analyseselskapet Vista Analyse nå fått oppdraget med å utføre en samfunnsanalyse.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Framtidig%20målbilde%20SI.jpg" style="BORDER:0px solid;" />11.08.2020 13:37:45
Prosjektarbeidet for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HFhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/prosjektarbeidet-for-videreutvikling-av-sykehuset-innlandet-hfProsjektarbeidet for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HFBeredskapssituasjonen knyttet til håndtering av koronautbruddet fører til at prosjektarbeidet med ny sykehusstruktur i Innlandet vil bli forlenget<img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Senger.jpg" style="BORDER:0px solid;" />24.04.2020 22:00:00
Videre utvikling av Sykehuset Innlandethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/videre-utvikling-av-sykehuset-innlandetVidere utvikling av Sykehuset InnlandetMandat for fase to av videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF er nå klart. Første fase har konkretisert virksomhetsinnholdet. I andre fase skal prosjektet vurdere bygg, mulig gjenbruk av investeringer, investeringskostnader, økonomisk bær...<img alt="Illustrasjon" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Senger.jpg" style="BORDER:0px solid;" />14.02.2020 12:56:09

Se også:

Informasjonssideom fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet (www.sykehuset-innlandet.no)

 Overordnede dokumenter

Styrende dokumenter for prosjektgjennomføring av sykehusutbygginger

Veileder for tidligfasen i sykehusprosjekter 2017 (PDF)Helse Sør-Øst RHF "12 prinsipper for medvirkning"
Delstrategi for eiendomsvirksomhet i Helse Sør-Øst RH 2018 (PDF)
Veiledere (Sykehusbygg.no)
Verktøy (Sykehusbygg)

Utviklingsplaner

For å møte framtidens utfordringer og skape pasientens helsetjeneste skal alle helseforetak ha utviklingsplaner. En slik plan skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene. Det er gitt nasjonale og regionale føringer for dette arbeidet. Helse Sør-Øst RHF utarbeider en samlet plan for vår region i 2018.

Nasjonale, regionale og lokale utviklingsplaner 

Fant du det du lette etter?