Kvalitet og pasientsikkerhet

Systematisk arbeid og dokumentasjon bidrar til ny kunnskap og læring. Det er en forutsetning for å utvikle stadig bedre helsetjenester. Åpenhet om kvalitet og pasientsikkerhet skal bidra til å skape trygghet og tillit til helsetjenester i Norge. For å kunne gjøre tjenestetilbudet bedre, sikre god kvalitet og likeverdige tjenester, er det nødvendig å dokumentere og drive et kontinuerlig forbedringsarbeid.

Regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS 2018-2020

Helse Sør-Østs regionale strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS 2018-2020 bygger på føringene fra nasjonale helsemyndigheter om pasientens helsetjeneste i stortingsmeldinger om kvalitet og pasientsikkerhet, tidligere regional strategi for kvalitet og pasientsikkerhet og rammeverk for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Den regionale strategien skal gi retning for utviklingen i regionen, og den skal ligge til grunn for helseforetakenes kvalitetsstrategier og handlingsplaner.

I strategiperioden skal satsingen på kvalitet forsterkes ved å prioritere:

  • Styrket pasientrolle
  • Kvalitetsorientert ledelse
  • Reduksjon av uønsket variasjon

Regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS 2018-2020

Regionalt innsatsteam kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Helse Sør-Øst RHF vil styrke regionens samlede innsats innen kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder arbeid med kvalitetsarbeid, forbedringsarbeid, arbeid med pakkeforløp og logistikk ved poliklinikkene. Det samme gjelder oppfølging av lokale innsatsteam som arbeider innen disse feltene. Det er derfor etablert et regionalt innsatsteam som skal bidra til regional koordinering, felles innsats og oppfølging.

Det regionale innsatsteamet består av representanter fra regionalt brukerutvalg, ressurser fra alle helseforetakene og de private ideelle sykehusene.

Mandat.pdf

Pakkeforløp

Pakkeforløp er et nasjonalt standardisert pasientforløp som er faglig basert og som skal være normgivende. Målet er å bidra til rask utredning og oppstart av behandling, og unngå unødvendig ventetid.

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft omfatter utredning, behandling, oppfølging og eventuell behandling av tilbakefall. Pakkeforløpene beskriver også rehabilitering, symptomlindrende behandling (palliasjon), støttebehandling og sykepleie.

Bedre pasientforløp for pasienter med kreft (helsenorge.no)Mer om pakkeforløp for kreft (helsedirektoratet.no)Regional veileder pakkeforløp

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløpene for psykisk helse og rus skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

Se oversikt over pakkeforløpene på temasiden til helsedirektoratet.no

Pakkeforløp hjerneslag

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av hjerneslag blir utgitt av Helsedirektoratet og denne retningslinjen danner kunnskapsgrunnlaget for pakkeforløpet. Retningslinjen ble utgitt for første gang i 2010, og en delvis revidert utgave ble publisert i desember 2017.

Se mer om pakkeforløp på temasiden til helsedirektoratet.no


Kilder for oppfølging av kvalitet

Nasjonale kvalitetsindikatorer

Det nasjonale systemet for å dokumentere kvalitet omfatter somatisk helsetjeneste, psykisk helsevern, rus og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Helsedirektoratet har ansvaret for å utvikle, formidle og vedlikeholde de nasjonale indikatorene.

Gå til nettsiden om nasjonale kvalitetsindikatorer (helsedirektoratet.no)

Nasjonale kvalitetsregistre

Det er opprettet nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Disse har som mål å samle informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter. Hensikten er å bygge kunnskap som gir bedre og tryggere behandling for en lang rekke sykdomsgrupper.

Gå til nettsidene til kvalitetsregistre (kvalitetsregistere.no)

De fire helseregionene har etablert et Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, dette drives av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE ) i Helse Nord.

Gå til nettsidene til SKDE (helse-nord.no)

Ukom

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) er en uavhengig, statlig virksomhet som jobber med å undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold i helse- og omsorgstjenesten i Norge. Formålet med undersøkelsene er å kartlegge hva som skjedde og påvise bakenforliggende årsaker til hendelsen.

Les mer på ukom.no

Helseatlas

Helseatlas er et verktøy for å sammenlikne befolkningens bruk av helsetjenester i forskjellige geografiske områder, uavhengig av hvilket sted pasientene behandles.

Les mer på helseatlas.no

Brukererfaring i helse- og omsorgstjenesten

Temaside om hvordan brukere opplever helse- og omsorgstjenester.  

Brukererfaringer i helse- og omsorgstjenesten - FHI

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten.

Les mer på npe.no

Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn er den sentrale tilsynsmyndigheten for sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeid.

Les mer på helsetilsynet.no

Fant du det du lette etter?