Hva gjør Helse Sør-Øst RHF?

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for alle sykehus i Norge. Staten er eier og bevilger penger til sykehusene over statsbudsjettene. Med sykehusreformen i 2002 ble spesialisthelsetjenesten organisert i fire regionale helseforetak.

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av de fire helseregionenen i Norge og er den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehus i regionen.

Helse Sør-Øst RHF eier 11 helseforetak og har et tett samarbeid med private sykehus og institusjoner. 

Våre helseforetak og samarbeidspartnereFelleseide selskaper


Hva er spesialisthelsetjenesten?

Det er Stortinget og regjeringen som bestemmer rammene for hva som er vår offentlige helsetjeneste. 

I Norge er den offentlige helsetjenesten delt i to:

 • Primærhelsetjenesten drives av kommunene og har ansvar for fastlegene, pleie- og omsorgstjenester og andre tilbud som gis over lang tid i nærmiljøet ditt. 

 • Spesialisthelsetjenesten drives av de fire regionale helseforetakene Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst. Tjenesten består blant annet av sykehus, institusjoner og tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling, rehabilitering og røntgen. 

Ansvarsfordelingen mellom de regionale helseforetakene og kommunene er blant annet knyttet til graden av spesialisering av tjenestene. 

Administrasjon og organisering

Foretaksgruppen Helse Sør-Øst består av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF og elleve helseforetak (HF).

Helse Sør-Øst RHF ledes av et styre og har hovedkontor i Hamar. Det er i tillegg kontorer i Skien og Tønsberg samt et møtesenter i Oslo.
Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF er Cathrine M. Lofthus, og hun har omlag 160 medarbeidere.
 
For å sikre god brukermedvirkning, er det etablert brukerutvalg både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.​

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Viken og Agder.

 • Det arbeider tilsammen 78.000 medarbeidere i helseforetakene/sykehusene
 • Foretaksgruppens årsomsetning er 79 milliarder kroner  
 • Helse Sør-Øst RHF ble etablert i 2007 etter en sammenslåing mellom Helse Sør RHF og og Helse Øst RHF
 • Det arbeider omlag 160 medarbeidere i RHF-et som har hovedkontor på Hamar  


Våre hovedoppgaver

Vårt oppdrag

Helse Sør-Øst RHF får sitt oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det gis i form av et oppdragsdokument med føringer og krav for året. Oppdragsdokumentet leveres i foretaksmøtet i januar. I tillegg kan det gis ytterligere krav og føringer i foretaksmøter gjennom året.

Hva gjør vi?

Helse Sør-Øst RHF er den strategiske enheten som eier helseforetakene i regionen. Det oppdragsdokumentet vi som regionalt helseforetak har fått fra departementet, danner basis for de krav og føringer vi stiller overfor våre helseforetak (sykehusene).

Hva har vi gjort?

Hvordan løser vi oppgavene våre? Hvor godt forvalter vi pengene fra Stortinget?

Visjon og verdier

Helse Sør-Øst RHF skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det.

De tre nasjonale verdiene som vi bygger vår virksomhet på er ”kvalitet”, ”trygghet” og ”respekt”.

Vedtekter

Vedtekter for Helse Sør-Øst RHF (regjeringen.no)

Oppdragsdokument fra vår eier Helse- og omsorgsdepartementet

Det er Stortinget og regjeringen som bestemmer rammene for hva Helse Sør-Øst skal gjøre. Bestillingen til de regionale helseforetakene er samlet i det som kalles et oppdragsdokument.

Oppdragsdokumentet leveres til de regionale helseforetakene i et foretaksmøte ved starten av året.

Oppdragsdokument fra Helse-og omsorgsdepartementet (regjeringen.no)

Virksomheten omfatter

 • sykehus
 • institusjoner i psykiatrien og innen rusbehandling
 • ambulansetjenesten
 • nødmeldingstjenesten
 • pasienttransport
 • opptreningsinstitusjoner
 • sykehusapotek
 • laboratorier

Oppgaver

De regionale helseforetakene har to viktige lovpålagte oppgaver;

 • de eier helseforetakene i helseregionen (eieransvar)
 • og skal sørge for at befolkningen i helseregionen tilbys spesialisthelsetjenester (sørge-for-ansvar).

Spesialisthelsetjenestene tilbys av egne helseforetak eller kjøpes fra private aktører.  

I tillegg til å drive sykehusene har de regionale helseforetakene oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Resultater (tertialrapport, årsrapport, årsregnskap, etc.)

Hvordan løser vi oppgavene våre? Hvor godt forvalter vi pengene fra Stortinget?

Les mer her

Fant du det du lette etter?