Brukermedvirkning

Brukerutvalget

Nede fra venstre: Anne Malerbakken, Odvar Jacobsen, Astri Myhrvang, Kjartan Thøring Stensvold, Faridah Shakoor Nabaggala, Lilli-Ann Stensdal (nestleder). Stående bak fra venstre: Heidi Skaara Brorson, Øystein Kydland, Egil Rye-Hytten, Sebastian Blancaflor, Nina Roland (leder).

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. Derfor er det etablert brukerutvalg og brukerråd både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Utvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner.

Om brukerutvalget

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør og medvirker på overordnet og strategisk nivå. På få år har brukerutvalget gått fra å være et organ i høringsprosesser til å bli en reell premissleverandør i helsetjenesten.

Brukerutvalgets hovedfunksjoner er å sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med helsetjenesten, samt å gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører. En annen viktig funksjon er å bidra til å fremme brukermedvirkning i Helse Sør-Øst RHF.

Mål og strategier

Strategiske hovedmål for brukerutvalget i Helse Sør-Øst

Veiledning, retningslinjer og mandat

Felles retningslinjer - tilpasset Helse Sør-Øst

Veileder for årsrapport og årlig melding

Veileder for brukerutvalg ved private leverandører av helsetjenester

Veileder for brukermedvirkning ved anskaffelse av privat helsetjeneste

Veileder for brukerrepresentanter i prosjekt, råd og utvalg

Veileder for brukermedvirkning i helseforskning

Mandat kontaktpersonordningen


Brukermidler

Tildeling av midler til brukerorganisasjoner

Helse Sør-Øst RHF midler til brukerorganisasjoner. Tilskudd gis til pasient- og pårørendeorganisasjoner som drives av brukere, er demokratisk oppbygd, har valgt styre og som arbeider for gode og likeverdige helsetilbud og god samhandling. 

Pasienter, pårørende og deres organisasjoner representerer unik kunnskap som vi skal benytte i vårt utviklingsarbeid. Tilskuddene er et viktig bidrag i brukerorganisasjonenes arbeid med å utvikle en bedre og mer likeverdig helsetjeneste, og bidrar til å sikre at pasientens stemme blir hørt og gir organisasjonene mulighet for å fylle sin samfunnsmessige rolle for forbedring og utvikling av spesialisthelsetjenesten.

Tilskuddene er ett viktig bidrag for å utøve likepersonsordningen samt bidra til at informasjon og opplæring av brukere, pasienter og pårørende blir styrket.

Disse har fått midler


Tilskudd i 2020 - søknadsfrist 1. desember 2019

Helse Sør-Øst RHF lyser ut midler til brukerorganisasjoner (pasient- og pårørendeorganisasjoner) med drift og aktivitet i Helse Sør-Øst sitt geografiske område.

Tilskuddene skal benyttes til formål relatert til spesialisthelsetjenestens oppgaver og tjenester. Dette inkluderer også formål knyttet til tjenester og oppgaver som ytes på samhandlingsarenaer og i samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste.

Søkere må sette seg godt inn i dokumentene som beskriver ordningen nærmere. Vi gjør oppmerksom på at det er noen mindre justeringer i søknadsskjema i forhold til søknadsåret 2019.

Kommune- og fylkessammenslåinger

Helse Sør-Øst RHF stiller ikke krav til bestemt organiseringer, utover at tilskudd gis til pasient- og pårørendeorganisasjoner som drives av brukere, er demokratisk oppbygd og har valgt styre.

  • Det er innholdet i søknaden, omfang av aktiviteter og en helhetlig vurdering av de samlede søknadene som er avgjørende for vår behandling.
  • Tidligere fylkeslag (eks Hedmark og Oppland) som har vedtak på sammenslåing skal sende søknad innen fristen som nytt fylke (eks Innlandet). Kopi av vedtak vedlegges.
    • Organisasjonsnummer og kontonummer for nytt fylke/organisasjon ettersendes så snart det er klar.

Søknadsfristen er: 1. desember 2019.

Utlysningen skjer med forbehold om styrets godkjenning av budsjett.

Det ble avholdt åpent møte vedrørende tilskuddsordningen 3. oktober. Presentasjoner fra møte finnes under "Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter"

Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter

Åpent møte tilskuddsordningen - økonomi.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter/Åpent møte tilskuddsordningen - økonomi.pdfÅpent møte tilskuddsordningen - økonomi.pdfpdf222495
Veileder - tilskuddsordningen til brukerorganisasjoner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter/Veileder - tilskuddsordningen til brukerorganisasjoner.pdfVeileder - tilskuddsordningen til brukerorganisasjoner.pdfpdf73613
Tilskuddordningen 2020_presentasjon til møte.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter/Tilskuddordningen 2020_presentasjon til møte.pdfTilskuddordningen 2020_presentasjon til møte.pdfpdf238632
Søknadsskjema brukerorganisasjoner midler i 2020.docxhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter/Søknadsskjema brukerorganisasjoner midler i 2020.docxSøknadsskjema brukerorganisasjoner midler i 2020.docxdocx100509
Retningslinjer for tildeling av midler til brukerorganisasjoner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter/Retningslinjer for tildeling av midler til brukerorganisasjoner.pdfRetningslinjer for tildeling av midler til brukerorganisasjoner.pdfpdf17573
Rapportering for midler mottatt 2019 - under 100.000.docxhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter/Rapportering for midler mottatt 2019 - under 100.000.docxRapportering for midler mottatt 2019 - under 100.000.docxdocx56874

Tilskudd til incestsentra


Helse Sør-Øst RHF tildeler iht føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet tilskudd til drift av incestsentra.

Utlysningen skjer med forbehold om styrets godkjenning av budsjett.

Tilskudd kan gis til støttesentre mot incest som gis statlig tilskudd iht Rundskriv 10/15 fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det vil ved fordeling av tilskudd bli lagt spesiell vekt på samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern, regionale resurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging og andre relevante avdelinger innen spesialisthelsetjenesten. Midlene vil bli fordelt slik at de bidrar til et likeverdig tilbud innenfor helseregionen.

Søknadsskjema 2020

Rapportering

Brukerorganisasjoner som i 2019 mottok midler fra Helse Sør-Øst RHF skal rapportere på bruk av midler innen 1. juli 2020.

Rapportering/dokumentasjon sendes til Helse Sør-Øst RHF.

Mail: postmottak@helse-sorost.no

Postadresse: Postboks 404, 2303 Hamar

Se retningslinjer for mer informasjon

Rapportering for midler mottatt 2019 - under 100 000

Møter i Brukerutvalget

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF møtes jevnlig. Innkalling og sakspapirer til saker som skal behandles i møtene legges ut i forkant.

Gå til oversikt over kommende møter og avholdte møter

Brukerutvalget mener

2020

2019

2018

Høringssvar - regulering av pasientforløp og registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten v0.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2018/Høringssvar - regulering av pasientforløp og registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten v0.pdfHøringssvar - regulering av pasientforløp og registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten v0.pdfpdf105537
Høringssvar- målbildet for prøvesvar.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2018/Høringssvar- målbildet for prøvesvar.pdfHøringssvar- målbildet for prøvesvar.pdfpdf118836
Høring - Regional utviklingsplan 2035.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2018/Høring - Regional utviklingsplan 2035.pdfHøring - Regional utviklingsplan 2035.pdfpdf127193
Brukerutvalgets innspill til Forslag til ny forskrift om pasientjournal.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2018/Brukerutvalgets innspill til Forslag til ny forskrift om pasientjournal.pdfBrukerutvalgets innspill til Forslag til ny forskrift om pasientjournal.pdfpdf26577
Brukerutvalgets innspill - Høring NOU 2017 16 På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2018/Brukerutvalgets innspill - Høring NOU 2017 16 På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende.pdfBrukerutvalgets innspill - Høring NOU 2017 16 På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende.pdfpdf152841
Brukerutvalgets uttalelse Trombektomi.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2018/Brukerutvalgets uttalelse Trombektomi.pdfBrukerutvalgets uttalelse Trombektomi.pdfpdf57649

2017

Brukerutvalgets uttalelse - avtalespesialistområdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2017/Brukerutvalgets uttalelse - avtalespesialistområdet.pdfBrukerutvalgets uttalelse - avtalespesialistområdet.pdfpdf84935
Brukerutvalgets høringsuttalelse - Helsedatautvalget.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2017/Brukerutvalgets høringsuttalelse - Helsedatautvalget.pdfBrukerutvalgets høringsuttalelse - Helsedatautvalget.pdfpdf168113
Brukerutvalgets høringsuttalelse - Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2017/Brukerutvalgets høringsuttalelse - Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.pdfBrukerutvalgets høringsuttalelse - Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.pdfpdf368996
Brukerutvalgets høringsuttalelse - avtalespesialister.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2017/Brukerutvalgets høringsuttalelse - avtalespesialister.pdfBrukerutvalgets høringsuttalelse - avtalespesialister.pdfpdf196407
Brukerutvalgets innspill til forslag om samlokalisering av PUA og LSA med regional sikkerhetsavdeling på Ila.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2017/Brukerutvalgets innspill til forslag om samlokalisering av PUA og LSA med regional sikkerhetsavdeling på Ila.pdfBrukerutvalgets innspill til forslag om samlokalisering av PUA og LSA med regional sikkerhetsavdeling på Ila.pdfpdf74888
Brukerutvalgets uttalelse - Fremtidig foretaksilhørighet Kongsvinger sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2017/Brukerutvalgets uttalelse - Fremtidig foretaksilhørighet Kongsvinger sykehus.pdfBrukerutvalgets uttalelse - Fremtidig foretaksilhørighet Kongsvinger sykehus.pdfpdf41452
Brukerutvalgets uttalelse datasikkerhet i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2017/Brukerutvalgets uttalelse datasikkerhet i Helse Sør-Øst RHF.pdfBrukerutvalgets uttalelse datasikkerhet i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf41827
Brukerutvalgets høringsuttalelse - forslag til henvisningsrutine for barn og unge med alvorlig fedme_overvekt.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2017/Brukerutvalgets høringsuttalelse - forslag til henvisningsrutine for barn og unge med alvorlig fedme_overvekt.pdfBrukerutvalgets høringsuttalelse - forslag til henvisningsrutine for barn og unge med alvorlig fedme_overvekt.pdfpdf78371
Brukerutvalgets uttalelse Samvalg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2017/Brukerutvalgets uttalelse Samvalg.pdfBrukerutvalgets uttalelse Samvalg.pdfpdf95149
Brukerutvalgets høringsuttalelse til Utkast til Nasjonal faglig retningslinje om demens.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2017/Brukerutvalgets høringsuttalelse til Utkast til Nasjonal faglig retningslinje om demens.pdfBrukerutvalgets høringsuttalelse til Utkast til Nasjonal faglig retningslinje om demens.pdfpdf41489
Brukerutvalgets uttalelse til NOU 2016 25 - organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2017/Brukerutvalgets uttalelse til NOU 2016 25 - organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.pdfBrukerutvalgets uttalelse til NOU 2016 25 - organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.pdfpdf146841


2016

Brukerutvalgets uttalelse til Rapporten Akutt og subaktutt behandling av paseinter med hjerneslag.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2016/Brukerutvalgets uttalelse til Rapporten Akutt og subaktutt behandling av paseinter med hjerneslag.pdfBrukerutvalgets uttalelse til Rapporten Akutt og subaktutt behandling av paseinter med hjerneslag.pdfpdf91872
Brukerutvalgets høringsuttalelse vedr. veiledende retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2016/Brukerutvalgets høringsuttalelse vedr. veiledende retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå.pdfBrukerutvalgets høringsuttalelse vedr. veiledende retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå.pdfpdf406442
Brukerutvalgets innspill til høring - barns rett til medvirkning etter pasient- og brukerrettighetsloven.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2016/Brukerutvalgets innspill til høring - barns rett til medvirkning etter pasient- og brukerrettighetsloven.pdfBrukerutvalgets innspill til høring - barns rett til medvirkning etter pasient- og brukerrettighetsloven.pdfpdf279984
Brukerutvalgets innspill til Kvinnslandsutvalget.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2016/Brukerutvalgets innspill til Kvinnslandsutvalget.pdfBrukerutvalgets innspill til Kvinnslandsutvalget.pdfpdf88736
Brukerutvalgets innspill til regional strategi for kvalitetsregistre.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2016/Brukerutvalgets innspill til regional strategi for kvalitetsregistre.pdfBrukerutvalgets innspill til regional strategi for kvalitetsregistre.pdfpdf139246
Brukerutvalgets innspill til Helse Sør-Øst RHF sin høringssuttalelse - Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2016/Brukerutvalgets innspill til Helse Sør-Øst RHF sin høringssuttalelse - Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.pdfBrukerutvalgets innspill til Helse Sør-Øst RHF sin høringssuttalelse - Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.pdfpdf219834
Brukerutvalgets innspill til NHSP-endelig.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2016/Brukerutvalgets innspill til NHSP-endelig.pdfBrukerutvalgets innspill til NHSP-endelig.pdfpdf95383
Brukerutvalgets uttalelse om kapasitet hovedstaden.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2016/Brukerutvalgets uttalelse om kapasitet hovedstaden.pdfBrukerutvalgets uttalelse om kapasitet hovedstaden.pdfpdf84529


Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017.

Spørsmål om brukermedvirkning?

Kontakt Helse Sør-Øst RHF via e-post til postmottak@helse-sorost.no eller ring telefonnummer 02411 og spør etter Ida-Anette Kalrud.

Brukerutvalg i helseforetakene

Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har egne brukerutvalg. Du finner mer informasjon om lokale brukerutvalg på helseforetakenes nettsider.

Gå til oversikt over våre helseforetak

Årsrapporter

2019 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Årsrapporter - brukerutvalg/2019 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdf2019 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfpdf222870
2018 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Årsrapporter - brukerutvalg/2018 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdf2018 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfpdf204088
2017 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Årsrapporter - brukerutvalg/2017 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdf2017 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfpdf172690
2016 - brukerutvalg - årsrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Årsrapporter - brukerutvalg/2016 - brukerutvalg - årsrapport.pdf2016 - brukerutvalg - årsrapport.pdfpdf133661
2015 - brukerutvalg - årsrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Årsrapporter - brukerutvalg/2015 - brukerutvalg - årsrapport.pdf2015 - brukerutvalg - årsrapport.pdfpdf92883
2014 - brukerutvalg - årsrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Årsrapporter - brukerutvalg/2014 - brukerutvalg - årsrapport.pdf2014 - brukerutvalg - årsrapport.pdfpdf293904
2013 - brukerutvalg - årsrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Årsrapporter - brukerutvalg/2013 - brukerutvalg - årsrapport.pdf2013 - brukerutvalg - årsrapport.pdfpdf240110
2012 - brukerutvalg - årsrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Årsrapporter - brukerutvalg/2012 - brukerutvalg - årsrapport.pdf2012 - brukerutvalg - årsrapport.pdfpdf90573
2011 - brukerutvalg - årsrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Årsrapporter - brukerutvalg/2011 - brukerutvalg - årsrapport.pdf2011 - brukerutvalg - årsrapport.pdfpdf344228
2010 - brukerutvalg - årsrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Årsrapporter - brukerutvalg/2010 - brukerutvalg - årsrapport.pdf2010 - brukerutvalg - årsrapport.pdfpdf146674

Godtgjøring

Brukerveiledning for reiseregninger

Skjema for utfylling av reiseregning

Retningslinje for godtgjøring

Leder kr 632 pr time for møter som ledes av vedkommende, medlem kr 478 pr time og tapt arbeidsfortjeneste kr 2 097 pr dag.


Fant du det du lette etter?