Behandlingssteder

​Når du blir henvist til behandling vil du som oftest bli tatt i mot på et av helseforetakene våre, men det er også flere andre steder du kan få hjelp.

Har du spørsmål rundt sykdom og behandling kan du gå til helsenorge.no eller ett av våre helseforetak.


 

Våre helseforetak

Akershus universitetssykehus

Som lokal- og områdesykehus skal Ahus levere helsetjenester til om lag 560 000 mennesker. Ahus sitt opptaksområde utgjør alle kommunene i Follo, på Romerike (bortsett fra Nes kommune innenfor somatiske tjenester), Rømskog i Østfold samt de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner. Sykehusets hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasient- og pårørendeopplæring. Ahus leverer spesialisthelsetjenester innen somatiske helsetjenester, psykisk helsevern og rus.

Akershus universitetssykehus

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på om lag 22 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge. 

Oslo universitetssykehus

Sunnaas sykehus

Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin. Sykehuset behandler rundt 2 800 pasienter per år. Pasienttilbudet er basert på tverrfaglig kompetanse, og målgruppen er pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom og skade. Forskning og undervisning står sentralt i foretakets virksomhet, og Sunnaas sykehus har universitetsfunksjoner. Sykehuset har også en utstrakt internasjonal virksomhet og er sterkt engasjert i kompetanseutveksling med spesialister verden over. Sunnaas sykehus HF har et særlig ansvar for å utvikle rehabiliteringsfeltet faglig og strukturelt i regionen

Sunnaas sykehus

Sykehusapotekene

Sykehusapotekene HF skal være sykehusenes og pasientenes kompetansesenter for legemidler, og bidra til økt pasientsikkerhet. Foretaket skal aktivt bidra til at kostnadene for helseforetak og dets pasienter forbundet med legemiddelanskaffelse, -distribusjon, -produksjon og -bruk holdes så lave som mulig. Kostnadsbevissthet og kundetilfredshet skal være førende i alt Sykehusapotekene gjør. Foretaket skal også drive sykehusapotek i Helse Sør-Øst RHF, administrere legemiddelinnkjøpssamarbeidet for de regionale helseforetakene og samarbeide med de øvrige tre sykehusapotekforetakene der dette er naturlig.

Sykehusapotekene

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset i Vestfold (SiV) er et områdesykehus for tidligere Vestfold fylke i Vestfold og Telemark og har ansvar for å gi spesialisthelsetjenester til befolkningen i Vestfold. Spesialisthelsetjenestens oppgaver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Sykehuset i Vestfold er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor de fleste spesialiteter og grenspesialiteter. Innenfor sykelig overvekt har sykehuset et regionalt behandlingstilbud. Sykehuset i Vestfold dekker et befolkningsgrunnlaget på om lag 220 000.

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset Innlandet

​Sykehuset Innlandet har virksomhet på 42 steder i Innlandet, blant annet seks somatiske sykehus, to psykiatriske sykehus, flere distriktspsykiatriske sentra (DPS), barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP)​ og habiliterings- og rehabiliteringsenheter. I tillegg har sykehuset 29 ambulansestasjoner. Opptaksområdet er 49 kommuner (48 i Innlandet, og Nes kommune i Akershus). Befolkningsgrunnlaget i opptaksområdet er på 360 000 innbyggere.

Sykehuset Innlandet

Sykehuset Telemark

Sykehuset Telemark er et områdesykehus for tidligere Telemark fylke i Vestfold og Telemark og dekker et befolkningsgrunnlag på rundt 170 000.  Sykehuset Telemark er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor de fleste spesialistområder. Sykehuset har delregionfunksjon innen fire fagområder og tilbyr derfor disse tjenestene til flere pasienter i regionen. Disse tilbudene gjelder plastikkirurgi, medisinsk genetikk, fertilitetsbehandling og arbeidsmedisin.

Sykehuset Telemark

Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold er et områdesykehus for tidligere Østfold fylke i Viken og Vestby kommune.  Sykehuset Østfold jobber for å gi sine pasienter et best mulig helsetilbud ved å etterleve verdiene kvalitet - trygghet - respekt. Sykehuset Østfold skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering i god samhandling med fastleger, kommunehelsetjenesten og andre helseforetak.

Sykehuset Østfold

Sykehuspartner

Sykehuspartner HF har det overordnede ansvaret for IKT-, HR- og innkjøpstjenester til alle sykehusene i regionen, og har som oppgave å levere og drifte tjenester innen disse kategoriene. Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse utvikler og leverer Sykehuspartnerfremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at helsepersonell får frigitt tid til å fokusere fullt og helt på sin primære virksomhet – pasientbehandling.  Sykehuspartner har om lag1300 ansatte og en av Nordens største virksomheter på dette området. Vårt hovedkontor ligger på Grønland i Drammen. Foretaket har også avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Østfold og Innlandet.

Sykehuspartner

Sørlandet sykehus

Sørlandet sykehus HF (SSHF) er områdesykehus for befolkningen i Agder, og har også lokalsykehusfunksjon for kommunene Lund og Sokndal i Rogaland. Befolkningsgrunnlaget over 290 000. SSHF har betydelig bredde i behandlingstilbudet med samlet grad av egendekning på 92,2 prosent (2013) innen somatikk.

Sørlandet sykehus

Vestre Viken

Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge. De leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til omlag 490 000 mennesker i 26 kommuner. Helseforetaket består av somatisk virksomhet på Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vestre Viken har psykiatriske sykehusavdelinger ved Blakstad, fem distriktpsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling.

Vestre Viken


Samarbeid

Helse Sør-Øst RHF har også et forpliktende samarbeid med private ideelle sykehus

Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset

 

Avtaler med private

Helse Sør-Øst RHF har avtale med mange private, både ideelle institusjoner og kommersielle institusjoner, som driver behandling innen flere ulike fagområder.

Se fagområdene og avtalene som er inngått

Avtalespesialister

Avtalespesialistene er privatpraktiserende leger eller psykologer som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker. I Helse Sør-Øst er det omlag 1100 avtalespesialister.

Behandling i utlandet

Pasienter som ikke kan få nødvendig behandling i Norge, kan ha rett til behandling i utlandet etter pasient- og brukerrettighetsloven. Det er utenlandskontoret ved Oslo universitetssykehus som håndterer søknader om dette. 

EUs pasientrettighetsdirektiv trådte i kraft for Norges del 1. mars 2015. Direktivet innebærer at norske pasienter og EØS-borgere har fått utvidet mulighet til å få refundert utgifter til sykehusbehandling mottatt i et annet EØS-land.

Ordningen går ut på:

Pasienter kan velge behandling i et annet EØS-land og i ettertid søke HELFO om å få refundert kostnadene

Ordningen dekker kun "tilsvarende helsehjelp" som pasienten ville fått dekket av det offentlige i Norge

Refusjonskostnadene dekker opptil det beløp den aktuelle helsehjelpen ville ha kostet i Norge

HELFO kan etter søknad gi et forhåndstilsagn før pasienten reiser ut

HELFO er nasjonalt kontaktpunkt og hovedansvarlig for ordningen:


For pasienter: www.helsenorge.no

For helsepersonell: www.helfo.no

Du kan også ringe: Telefon 800 HELSE (800 43 573) 

Fant du det du lette etter?